Tiskové centrum

Archives

Zaknihování akcií!

26. 1. 2017

Oznámení:

„Jediný akcionář v působnosti valné hromady mění podobu akcií z dosavadní listinné na zaknihovanou, a v souvislosti s tím mění stanovy společnosti ze dne 1. 11. 2016 takto:

v článku VII. Akcie se ruší celé znění tohoto článku a nahrazuje se tímto novým zněním:
1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 1 (jeden) kus kmenové, nekótované, zaknihovanou akcii o jmenovité hodnotě 218.000.000,- Kč (dvě stě osumnáct milionů korun českých).
2. Na každých 10,- Kč (deset korun českých) jmenovité hodnoty akcií společnosti připadá jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti.
3. Zaknihované akcie emitované společností je možno převádět nebo dát do zástavy pouze se souhlasem valné hromady společnosti.
4. Akcie společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. Společnost může vydávat akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo, pouze jako zaknihované cenné papíry.
5. Seznam akcionářů v plné míře nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního právního předpisu.

V článku VIII. Orgány společnosti se v odstavci 22 nahrazuje slovo „listinných“ slovem „zaknihovaných“.

Lhůta k odevzdání listinných akcií na jméno činí 90 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí.“

Tiskové centrum

MEDIA BOHEMIA a.s.
Bělehradská 299/132
Praha 2


PhDr. Filip Hubáček
mediální zástupce

filip.hubacek@mediabohemia.cz
+420 603 517 811
Společnost Media Bohemia a.s. v rámci plnění povinností vyplývajících ze zákona č.127/2005 Sb. (zákon o elektronických komunikacích), zejména náležitostí daných § 73 odst. 7 a 8 tohoto zákona, oznamuje, že provozuje vysílače pro rozhlasové vysílání v pásmu VKV 87,5 – 108,0 MHz a signál je vysílán včetně doplňkových informací RDS.
+420 224 409 111
Bělehradská 299/132, Praha 2, Czech Republic